Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Η Μακεδονία είναι Ελλάδα: "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ"-1867Μηνιαία Επιθεώρηση ΗΩΣ
1960

 Ανάμεσα σε παλαιά χειρόγραφα και βιβλία — από αυτά που κληρονόμοι αδιάφοροι πωλούν με την οκά εις παλαιοβιβλιοπωλεία, συνήθως προς πολτοποίησιν και σπανιώτατα διά να πέσουν στα χέρια άλλου βιβλιόφιλου η ερευνητού — ευρέθη μία επιστολή χειρόγραφος ημερομηνίας :
 
23 Φεβρουάριου 1867 γραμμένη από την

«εν Άθήναις κεντρική των Μακεδόνων Επιτροπή» και απευθυνομένη προς τον Κύριον Δήμον Λάζον εις Ν. Πέλλαν.
Η επιστολή αυτή προσεφέρθη από τον παλαιοβιβλιοπώλην Νώτην Δ. Καραβίαν εις την Εταιρίαν Μακεδονικών Σπουδών κάτωθι δε του χειρογράφου τίτλου της, έχοντος πανομοιοτύπως;


 είναι γραμμένη η ακόλουθος έκκλησις: 
 
 Ενώ η κοινωνική κατάστασις της Τουρκίας αναγκάζει τους εν αυτή Χριστιανούς να ζητώσι παντί σθένει την απαλλαγήν αυτών από ζυγού αφορήτου, συνδιασμοί (sic) δε πολιτικοί έξωθεν δύνανται να επιταχύνωσιν απροόπτως την ρήξιν δεν πρόκειται μεν ημείς να αναλάβωμεν την ευθύνην του αγώνος, αλλά καθήκον ιερόν αισθανόμεθα να εξακριβώμεν μεν τα γινόμενα, να πράττωμεν δε το κατά δύναμιν όπως οι λαοί εκείνοι μη διατελώσιν άσχετοι, μεμονωμένοι η αλλότριοι προς αλλήλους, εν δε τη στιγμή του κινδύνου όλως απαρασκεύαστοι ευρεθέντες αποβώσι θήραμα των βαρβάρων η της δυσμενούς προς αυτούς πολιτικής.
Το δε καθήκον τούτο είναι μάλιστα σπουδαίον ως προς την ιδιαιτέραν ημών πατρίδα, την Μακεδονίαν, ου μόνον διότι ως εκ της θέσεως αυτής είναι ο προς βορράν άφευκτος προμάχων
και το κορύφωμα του Ελληνισμού
αλλά και διότι δυστυχώς η χώρα εκείνη κατεστάθη στάδιον αγώνων, ων η επιτυχία είναι ολοθριωτάτη προς όλόκληρον το έθνος. 

Οθεν η έδρεσις και παρασκευή των αρμοδίων προς τον ημέτερον σκοπόν μέσων πρέπει να ήναι κυριώτατον παντός κηδομένου της πατρίδος μέλημα.
Διά ταύτα η υπό της εμπιστοσύνης των ενταύθα ομογενών κατηρτισμένη Κεντρική Επιτροπή των Μακεδόνων,
τιμώσα την εγνωσμένην Υμών φιλογένειαν και πεποιθυία ότι περί των συμφερόντων τη πατρίδι συνεννόησις και σύσκεψις είναι εις των κυριωτάτων της επιτυχίας όρων,
θαρρούντως και μετ'  εμπιστοσύνης αποτείνεται προς υμάς διότι γιγνώσκουσα την υμετέραν γενναιότητα και φιλογένειαν πέποιθεν ότι είπερ άλλος θέλετε συνδράμει εις τον υπέρ πατρίδος κοινόν αγώνα όταν επιστή ο καιρός ότι θέλετε μετ’ ίσης συνέσεως συντρέξει εις το έργον της παρασκευής, συνεννοούμενος μετά των περί ημάς ομογενών και καθ’ όσον είναι δυνατόν μετά των εν τη πατρίδι έτι δε και μεθ’ ημών όπως τηρείται η αναγκαία εις τας ενεργείας ενότης καθότι (;)
του εν Μακεδονία αγώνος και αι δυσχέριαι (
sic) και οι κίνδυνοι απαιτούσι την μεγίστην περίσκεψιν.

Ακολουθούν αι υπόγραφαί:


Το έγγραφον αύτό φέρει άριθ. 46, η δε Κεντρική Επιτροπή των Μακεδόνων, απαρτιζομένη ως φαίνεται εκ των Κ.Ν. Δοσίου — Ν. (;) Παπαδοπούλου — Δαμιανού Γεωργίου — I. Πανταζίδου — Κ. Ρουκέλα — Α. Στάικου (η Πάικου), προφανώς είναι προάγγελος της Εθνικής Εταιρίας της οποίας κύριος σκοπός ήτο

«η αναζωπύρωσις του εθνικού φρονήματος και η προπαρασκευή μας στρατιωτικώς διά το μέλλον».

Ο υπογράφων πρώτος Κ. Δόσιος φαίνεται ότι ήτο μετά του Θ. Φαρμακίδου, ο συγγραφεύς της αξιολόγου μελέτης «Ελληνισμός η Ρωσσισμός» εκδοθείσης τω 1854 εις τας Αθήνας, ανωνύμως. 

(Σημ. Βλέπε Ν. Καβάζη: "Το Μακεδονικόν Πρόβλημα", εν Αθήναις, 1907 σελ. 141. 
Κατά τον Χαρ. Μελετόπουλον: "Η Ευρωπαϊκή διπλωματία εν Ελλάδι", Αθήνα 1888 (σελ. 43)
συγγραφείς είναι οι Θ. Φαρμακίδης και ο Θ. Μανούσος όχι ο Κ. Δόσιος.)

 Όπως είναι γνωστόν από του Μαίου του 1866 είχαν σημειωθή εις την Κρήτην αι πρώται εκδηλώσεις προς τον σουλτάναν διά να βελτιωθούν κάπως αι συνθήκαί της διαβιώσεως των χριστιανών.
Έπειτα από τρίμηνον άσκοπον αναμονήν οι Κρήτες εκήρυξαν την ανεξαρτησίαν των και την 21 Αύγούστου η γενική επαναστατική συνέλευσις εψήφισε την ενωσίν της με την Ελλάδα.

Η Ελληνική Κυβέρνησις ενεθάρρυνε την επανάστασιν, ενώ η Υψηλή Πύλη προσεπάθει να την καταστείλη  οπίσω όμως από την αμέσως ενδιαφερομένην Ελλάδα έδρα η Ρωσία.
Ήδη από του 1866 είχεν ιδρυθεί στας Αθήνας μυστική πολιτική οργάνωσις υπό τον τίτλον

«Εθνική Άμυνα» σκοπόν έχουσα την ενίσχυσιν των αγώνων υπέρ της Εθνικής αποκαταστάσεως περιοχών της χώρας (Κρήτης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: