Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Δράμα: Αρχαία και Μεσαιωνικά κάστρα.

Του Βασ. Πασχαλίδη

Πολλοί επιστήμονες δημοσίευσαν σε βιβλία ή σε πρακτικά μελέτες εκτός των άλλων περιοχών και για την περιοχή της Δράμας.

Αυτοί είναι ο Δημ. Σαμσάρης στο βιβλίο του Ιστορική Γεωγραφία της Ανατ. Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, οι Γ. Βελένης - Κ. Τριανταφυλλίδης στο βιβλίο τους " Τα Βυζαντινά τείχη της Δράμας" , η Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη στη μελέτη της "Η Δράμα και η περιοχή κατά την Νεολιθική εποχή και άλλων".

Κατά τη γνώμη μας την εγκυρότερη καταγραφή των αρχαίων και μεσαιωνικών κάστρων και οχυρώσεων και στην περιοχή της Δράμας έγινε από τον Νικόλαο Μουτσόπουλο, όπως εκτίθεται παρακάτω.

Από την επισήμανση και την καταγραφή που έκανε ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος για τα αρχαία και τα μεσαιωνικά κάστρα και τις οχυρώσεις στην Ελλάδα, στην έκτακτη συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1989, αναφέρονται τα παρακάτω κάστρα οχυρώσεις στην περιοχή του νομού Δράμας:

1. Δράμας.
2. Ξηροποτάμου.
3. Πύργων.
4. Μααρά (πηγές Αγγίτη).
5. Αδριανής.
6. Πλατανιάς.
7. Μακρυπλαγίου.
8. Άνω Πυξαρίου.


Τα βυζαντινά τείχη της Δράμας κτίσθηκαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, όταν διάφορα βαρβαρικά φύλλα έκαναν ληστρικές επιδρομές εναντίον του οικισμού της Δράμας.

(σημ Yauna: Ποιά ήταν αυτα τα βαρβαρικά φύλλα και τι εθνικότητα είχαν οι γηγενείς Δραμινοί σε άλλη Ανάρτηση.)

Το τείχος αυτό με την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους το 1206 ενισχύθηκε με διάφορες προσθήκες.

Οι προσθήκες έγιναν στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας (1206-1223).

Στον Ξηροπόταμο υπάρχει κάστρο στο ύψωμα Καλελίκ.
Στους Πύργους υπάρχουν κάστρο στο ύψωμα Καλέ, Φρούριο στη θέση Καλέ, Πύργος στη θέση Πύργος.
Στον Μααρά (πηγές Αγγίτη) υπάρχει το κάστρο Μααρά.
Επίσης υπάρχει και κάστρο ύψωμα Δέλτα.
Στην Αδριανή υπάρχει κάστρο πάνω από το ύψωμα του Αι Γιάννη.
Στην Πλατανιά κάστρο πάνω στο ύψωμα Καλέ.
Στο Μακρυπλάγι κάστρο επάνω στο ύψωμα Ρα-βένα.

Από άλλους επιστήμονες εντοπίσθηκαν ότι υπάρχουν κάστρα και στους εξής οικισμούς.

1. Άνω Κεφαλάρι. Κάστρο στο ύψωμα Παναγία.
2. Αγορά. Κάστρο στο ύψωμα Πλαγιά.
3. Αγορά. Κάστρο στο ύψωμα Ξεροβούνι.
4. Τείχος. Κάστρο στο ύψωμα Καλέ.
5. Μικρόπολι. Κάστρο πάνω από το ρέμα ύδρευσης του Αγίου Κωνσταντίνου.

ΠΗΓΗ:
Μουτσόπουλος Νικ., Επισήμανση και καταγραφή αρχαίων και μεσαιωνικών κάστρων και οχυρώσεων της Βορείου Ελλάδος.
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, έτους 1989, τόμος 64, Αθήναι 1990.

Δεν υπάρχουν σχόλια: