Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Μακεδονικός Αγών: Επιστολή Χρυσοστόμου Δράμας προς Ιωακείμ τον Γ΄ τον Μεγαλοπρεπή.

Χρυσόστομος Καλαφάτης
Μητροπολίτης Δράμας
+ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.


 Χρυσοστόμος Δράμας προς Ιωακείμ τον Γ΄.
22 Ιουλίου 1907


Παναγιώτατε Δέσποτα,

Οί δάκτυλοί μας έσκληρύνθησαν και  αυτοί και ο κάλαμος βαρέως σύρεται προς άναγραφήν των προσφάτων βουλγαρικών θηριωδιών, ας ξενίζοντες ρίπτομεν είς τήν δημοσιότητα οχι διά τους συγχρόνους ισχυρούς τής γης, οΐτινες ουδόλως συγκινούνται διά τά δεινοπαθήματα των έγκαταλελείμμένων άπροστατεύτων τέκνων μας, άλλά μόνον διά τήν ιστορίαν, ήτις άδέκαστος μίαν ήμέραν θά κρίνη και  θά άποδώση δικαιοσύνην τοΐς πάντοθεν σήμερον άδικουμένοις και  πολεμουμένοις και  άπερριμένοις ήμΐν.

‘Ακριβώς δέ διά τήν ιστορίαν, 
και  μόνον διά τήν ίστορίαν, 
άναγράφων και  τά έπ΄ έσχάτων παρά των Βουλγάρων 
έν τη έπαρχία μου κακουργηθέντα, 
διότι πικρά μακρά πεΐρα μ’ έδίδαξεν ότι αίρετώτερον ήθελεν είναι και  δι έμέ και  διά τούς κακοδαίμονας χριστιανούς μου άν, σιωπών, κατέπνιγον είς τά στήθη τούς στεναγμούς μου και  μή έθεάτριζον διά τής δημοσιότητος τήν ύπερήφανον δυστυχίαν και τά πικρά δάκρυα των τέκνων μου, δεν περιμιμένω ν΄ άκούσω και  πάλιν συμπαθή τινα και  παρήγορον φωνήν και  νά ίδω ποθέν άκτΐνα φωτός καταυγάζουσαν τά σκοτεινά νέφη, άτινα πανταχόθεν μας κατακαλύπτουσιν....

 Έκ των έπαλλήλων τούτων βουλγαρικών ώμοτήτων και  κακουργιών ολόκληρος ο  ορθόδοξος πληθυσμός είναι σφόδρα συγκεκινημένος και  έρεθισμένος.

 Άλλ’ έστι δίκης ο φθαλμός, ός ορά τά πάντα, όσα οι άνθρωποι έθελοτυφλοΰντες ζητοΰσιν έξ ύπολογισμών ίδιοτελών νά καλύπτωσιν.

 Ήμεΐς είς αύτόν τόν άδέκαστον τής δίκης οφθαλμόν και  είς τήν τιμωρόν έκδίκησιν του θεου, όστις είπεν «έμοί έκδίκησις έγώ άνταποδώσω» πλήρεις ισχυρών πεποιθήσεων έπαφιέμεθα και  έπαναπαυόμεθα..


Δεν υπάρχουν σχόλια: