Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ( Memorandum) ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΜΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 1878 .Bulgarian Macedonian Memorandum to the Great Powers 1878 


ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.


Η απαίτηση-επιθυμία αυτή υπάρχει ακόμη και σήμερα από  μερικούς, απογόνους αυτών που υπέγραψαν το 1878 το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ,


τους ΑΓΙΟΣΤΕΦΑΝΙΤΕΣ:

Βούλγαροι μακεδόνες; 
"Εθνικά" μακεδόνες;
 Σκοπιανοί;


Ιδού αντίγραφο του πρωτοτύπου:


ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ 1878 ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΜΑΜΕΙΣ.

Текст в оригинал.
„Ваше Высокопревозходителство!
Познаты сѫ вече на цѣлъ свѣть веков-
ныте страданiя и мѫкы, на които
беззащитно бѣха изложены христiяны-
те подъ турското фанатическо го-
сподство. Познато е сѫщо, че адскыте
изтязанiя, които особено претрьпѣ въ
послѣднѣ врѣме миролюбивiя блъгарскiй
народъ отъ турското безпримѣрно вар-
варство по всето пространство на
бащиното му огнище въ Мiзiя, Тракiя
и Македонiя подигнаха общо негодова-
нiе въ образованый европейскый свѣтъ
и найпослѣ извика Руско-Турската
война, която недавно прѣстана по...“
Μετάφραση:
Έκκληση των Μακεδόνων Βουλγάρων προς τις Μεγάλες Δυνάμεις σχετικώς με την προσάρτηση στη Βουλγαρία.

Υψηλότατοι!

 Είναι ήδη γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο τα από αιώνων παθήματα και τα δεινά στα οποία
Ήταν εκτεθειμένοι και ανυπεράσπιστοι οι Χριστιανοί κάτω από τη φανατική τουρκική κυριαρχία. Είναι επίσης γνωστό το γεγονός ότι,
Ο δυσβάστακτος ζυγός τον οποίον ιδιαιτέρως υπέμεινε ο φιλειρηνικός βουλγαρικός λαός στους εσχάτους χρόνους από την ανυπέρβλητη τουρκική βαρβαρότητα
Σε όλη την επικράτεια των πατρογονικών του εστιών στη Μοισία, Θράκη και Μακεδονία, προκάλεσε τη μεγάλη δυσφορία του καλλιεργημένου ευρωπαϊκού κόσμου
Και τελικά οδήγησε στον ρωσο – τουρκικό πόλεμο ο οποίος προσφάτως έληξε…………

Български: Апел на македонските българи към Великите сили за присъединяване към България. Страница 2
Текст в оригинал
„...ще погледнете на тая ни смирена
просба зимаме честь с найдълбоко
почитанiе да се наричаме на Ваше
Високопревозходителство покорнѣйшыи слугы
Македонскы българы
Преставителы одъ разны общины одъ
Македонiя
Солунъ 20ого Маiя 1878
 • Преставителы Серрскы
Илiа Ивановъ Касаровъ
Иванъ Братановъ
 • (Преставителы) Велешкы
Саздо Петрушевъ Шулевъ
Андрей Георговъ“
Μετάφραση:
«…….θα προσέξετε αυτή μας την ειρηνική έκκληση, λαμβάνουμε τη τιμή μετά βαθυτάτου σεβασμού

Να απευθυνθούμε στην Υψηλότητά σας, οι υπάκουοι δούλοι σας – Μακεδόνες Βούλγαροι.


Български: Апел на македонските българи към Великите сили за присъединяване към България. Страница 3
Текст в оригинал:
 • Претставителы Скопскы
Тодоръ Стевковъ
Iωванъ Карагеоровъ
 • (Претставителы) Струмишкы
Ставрушъ Тимовъ
Костандинъ Русовичъ
 • Серско, Мелничко, Драмско, Неврокопско училищно дружество. Настоятелы училищны
Стефанъ Шалганджиевъ
Георгий Либяховскый
 • Претставителы Солунскы
Паунчовъ Нiкола
Насто Стояновъ
 • Претставителы Неготинскы (Тиквешъ)
х. Арсо
Христо Николовъ
 • Претставителы Гервгелскы
Георги Баялцали
Ичо Догановъ
 • (Претставителы) Демiръ Хисарскы
Попъ Дiмiтри Кърчевски
Иванъ Гологановъ
 • (Претставителы) Драмскы
Пачо х. Оглу
Алекси Чановъ
(Преставителы)
 • Радовишкы
Христофоръ Константиновъ
Христо Икономовъ
 • Кукушкы
Андонъ х.Стойковъ
Михалъ х.Диновъ
 • Воденскы
Трпче Стояновъ
Iованъ Безо
 • Щипскы
Мано Панаiтовъ
Лазо х.Димитровъ
Преставителы
 • Ваташа
Мише Ризовъ
Ризо Добревъ
 • Тетовскы
Икономъ папа Серафимъ
Зафiръ Николовъ
 • Кумановскы
Попъ Божинъ
Дiмо Ивановъ
 • Петричкы
Стоянъ Георгiевъ
Георги Урумовъ
 • Неврокопскы
Георги Ивановъ
Атанасъ Гроздановъ
 • Прилепскы
Христо х.Илiовъ
Христо Фукара
 • Битолскы
Хаджи Петко
Димко Куевъ
 • Охридскы
Mετάφραση:
Οι αντιπρόσωποι: (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

Ράντοβο
Κιλκίς
Έδεσσα
Στιπ
Μτάσα
Τέτοβο
Κουμάνοβο
Πετρίτσι
Νευροκόπι
Πρίλεπ
Μοναστήρι
Αχρίδα
Αντιπρόσωποι διαφόρων κοινοτήτων της Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη 20η Μαΐου 1878.

Αντιπρόσωποι:

Σέρρες
Βέλες
Σκόπια
Στρούμιτσα
Θεσσαλονίκη
Νεγκότινο
Γευγελή
Σιδηρόκαστρο
Δράμα:
Πέτσο Χατζήογλου
Αλέξη Τσιάνωφ
Ένωση διδασκόντων Σερρών, Μελενίκου, Δράμας, Νευροκοπίου».


Δεν υπάρχουν σχόλια: