Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

O Πανσλαβισμός και H Βουλγαρική Εξαρχία στην Μακεδονία.

Τμήμα χάρτη του H. Kiepert, 1869, Μακεδονία

Ἀπόρρητα Ρωσσικὰ Ἒγγραφα γιὰ τὸ Μακεδονικὸ

Les Responsabilités (Αἰ Εὐθύναι), 1877.


Τὸ 1870, ὑπῆρχε στὴν ρωσσικὴ Πρεσβεία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἓνας Ἓλληνας ὑπάλληλος.

Μία μέρα ὁ τότε Σύμβουλος τῆς Πρεσβείας διέταξε τὸν Ἓλληνα ὑπάλληλο νὰ παραλάβῃ ἀπὸ μία θυρίδα τῆς Πρεσβείας ἓνα φάκελο μὲ ἒγγραφα.

 Ἀργότερα, τὰ ἒγγραφα αὐτὰ δόθηκαν στὸν ἲδιον ὑπάλληλον νὰ τὰ ἐπιστρέψῃ στὴν θέσιν τους, στὴ θυρίδα· αὐτὸς ὃμως, παρατήρησε ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ φακέλου ὃτι τὰ ἒγγραφα αὐτὰ περιελάμβαναν ἐνέργειες σχετικὲς πρὸς τὸ βουλγαρικὸν Σχίσμα καὶ τὶς λοιπὲς πλεκτάνες τῶν πανσλαυϊστικῶν πρακτόρων, ἐπισήμων καὶ ἀνεπισήμων.

Ὁ Ἓλλην ὑπάλληλος ἀπὸ περιέργεια διάβασε τὰ ἒγγραφα καὶ κατόπιν τὰ ὑπεξαίρεσε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς ρωσσικῆς Πρεσβείας.
Μετὰ ἀπὸ λίγο διάστημα ἀπολύθηκε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία χωρίς νὰ ἀνακοινωθῇ ὁ λόγος τῆς ἀπόλυσης.

Ὁ δυστυχής Ἓλλην, ἂπορος πλέον, ἀναγκάσθηκε νὰ βγάλῃ τὰ ἒγγραφα πρὸς πώλησιν, ἀρχικὰ στοὺς ὁμογενεῖς τὴς Κωνστανινουπόλεως καὶ μετὰ στὸν Μιδχὰτ πασσᾶ ποὺ ἦταν παντοδύναμος ἐκεῖνο τὸν καιρόν.
Τὰ ἒγγραφα αὐτὰ ποὺ ὑπεξαιρέθησαν ἀπὸ τὴν ρωσσικὴ Πρεσβεία τυπώθηκαν σὲ βιβλίο τῇ 20 Ἰανουαρίου 1877 στὴν Κωνσταντινούπολιν, σὲ ἑβδομήντα ἀντίτυπα καὶ τὰ εἶχε στὴν κατοχή της ἡ τουρκικὴ διπλωματία.

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἐξεράγῃ ὁ ρωσσοτουρκικὸς πόλεμος ὁ ὁποῖος ἒμελλε νὰ καταλήξῃ σὲ ἓναν νέο διαμοιρασμὸ τοῦ τουρκικοῦ κράτους ποὺ ἐνίσχυε τὸν Σλαυϊσμό στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἳμου καὶ ποὺ εἶχε βλαβερὲς ἐπιπτώσεις στὸν Ἑλληνισμὸν καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Οἱ ἀνθελληνικὲς ἐνέργειες θριάμβευαν…

Ἡ συνομωσία ἦταν εὐρύτατη μέσα στὴν τουρκικὴ αὐτοκρατορία, μὲ πολλὲς διακλαδώσεις ἑντὸς καὶ ἐκτὸς αὐτῆς, ἀρχηγοὺς καὶ ὑπαρχηγούς, πρόγραμμα καὶ σχέδιον συγκεκριμένο καὶ ἀπὸ ἐπισημοτάτους πολιτικοὺς κύκλους ἐγκεκριμένο.

Οἱ ἀπὸ δεκαετηρίδες ἐργαζόμενοι πανσλαυϊστές, προκάλεσαν τὴν φυλετικὴ ἐξέγερσι τῶν Σλαύων ποὺ βρίσκονταν στὰ ἐδάφη τῆς τουρκικῆς αὐτοκρατορίας.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ὁνομάσθηκε Responsabilités (Εὐθύναι).

Εἶναι ἡ ἀποκάλυψις τῶν διπλωματικῶν πλεκτανῶν τῆς ρωσσικῆς διπλωματίας καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν σλαυϊκῶν κομιτάτων στὸ ἒδαφος τῆς τουρκικῆς αὐτοκρατορίας πρὸς ἐξέγερσι τῶν Σλαύων κατὰ τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 Τὸ βιβλίο αὐτὸ σὲ ἐλάχιστους κύκλους ἦταν γνωστὸ ἐκείνη τὴν θυελλώδη ἐποχὴ τοῦ ρωσσοτουρκικοῦ πολέμου καὶ εἶναι ἓνα δημοσίευμα μεγάλης σπουδαιότητας, ἱστορικῆς καὶ ἐθνικῆς.
Τὰ παθήματα ἂς γίνουν γιὰ ἑμᾶς μαθήματα…

Στὸ βιβλίο αὐτὸ, μὲ ἀριθμὸ ἐγγράφου 41, διαβάζουμε ἀπόσπασμα τῶν πρακτικῶν τῆς Σύσκεψης τοῦ Κεντρικοῦ Κομιτάτου τῆς Μοσχας:


«Τὸ Κεντρικὸν Κομιτᾶτον ἐψηφίσατο ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς 23 Δεκεμβρίου 1872 μεγίστης σπουδαιότητας ἀπόφασιν:

Τὰ ἐν Ρωσσίᾳ ἰδρυμένα Κομιτᾶτα καὶ τὰ ἐν τῷ ἐξωτερικῶ παραρτήματα αὐτῶν συνεστάθησαν ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ προστατεύσουσι τὰ σλαυϊκὰ συμφέροντα καὶ νὰ διευκολύνωσι τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἑαυτῶν καθηκόντων πρὸς ἒπασαν τὴν φυλήν.
 Ἐπειδή οἱ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀδελφῶν μεταναστεύοντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν χώρας πρὸς ἐγκατάστασιν ἐν Ρωσσίᾳ, ἀντὶ νὰ ὑπηρετῶσι τὰ συμφέροντα τοῦ Σλαυϊσμοῦ, ὑπηρετοῦσι τουναντίον τὰ τοῦ Γερμανισμοῦ καὶ Μαγυαρισμοῦ ἐν Αὐστρίᾳ καὶ τὰ τοῦ Ἰσλαμισμοπυ καὶ Ἑλληνισμοῦ ἐν Τουρκίᾳ, τὸ Κεντρικὸν Κομιτάτον ἐκ συμφώνου πρὸς τὸ πολιυικὸν Τμῆμα ἀποφασίζει:

1. Πάντα τὸ Κομιτᾶτα τῆς Ρωσσίας, ὡς καὶ τὰ Ὑποκομιτᾶτα καὶ Πρακτορεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ, θὰ κληθῶσι νὰ παύσωσιν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1873 πᾶσαν συνδρομὴν καὶ βοήθειαν εἰς τοὺς Σλαύους τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Τουρκίας, οἲτινες θὰ ἐπεθύμουν νὰ μεταβώσιν εἰς Ρωσσίαν πρὸς ἐγκατάστασιν.

2. Τὰ Κομιτᾶτα, Ὑποκομιτᾶτα καὶ Πρακτορεῖα ὀφείλουσι ν’ ἀναγγείλωσιν εἰς τοὺς ὁμοφύλους ἀδελφοὺς ἡμῶν ὃτι, ἐπειδή αἱ ὑπὸ τὸν ξενικὸν ζυγὸν σλαυϊκαὶ χῶραι ἒχουσιν ἀνάγκην τῆς συνδρομῆς τῶν ἰδίων τέκνων, ὃπως ἀγωνίζωνται κατὰ τῶν ἐκ παραδόσεως ἐχθρῶν τῆς σλαυϊκῆς ὑποθέσεως, οἱ ἐγκαταλείποντες τὴν πατρίδα αὑτῶν θέλουσι στερεῖσθαι τῶν ἐπὶ ὑποστηρίξει δικαιωμάτων ὑπὸ τῶν Ρωσσικῶν Κομιτάτων.

3. Τὰ πρόσωπα ἒτινα ἢθελον ἐκτεθῇ ἀπέναντι τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου των, θὰ ἒχουσι μόνον τὸ δικαίωμα τῆς προσφυγῆς εἰς τὰ σλαυϊκὰ Κομιτᾶτα πρὸς χορηγίαν τῶν μέσων τῆς εἰς Ρωσσίας διαβάσεως.

4. Ἃπαντα τὰ ποσὰ, μέχρι τοῦδε προωρισμένα πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μεταναστεύσεως τῶν Σλαύων εἰς Ρωσσίαν, θὰ κατανεμηθῶσιν εἰς τὰ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Κομιτᾶτα καὶ Πρακτορεῖα, ὃπως διανέμωνται εἰς ἐκείνους τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, οἲτινες θὰ προσφερώσι τὰς περισσοτέρας ἐκδουλεύσεις εἰς τὴν σλαυϊκὴν ὑπόθεσιν».

Εἶναι εὐκολο νὰ καταλάβουμε τὸν τρόπο δράσης τῶν ρωσσικῶν κομιτάτων·
 τὸ λένε ξεκάθαρα.

 Τὰ χρηματικὰ ποσὰ θὰ δίνονταν σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ πρόσφεραν τὶς περισσότερες ἐκδουλεύσεις στὴν σλαυϊκὴ ὑπόθεσι καὶ θὰ παρέμεναν στὴν Χερσόνησο τοὺ Αἲμου, ὣστε τὸ σλαυϊκὸ στοιχεῖο νὰ εἶναι ἰσχυρὸ ὃπως ἀκριβῶς ἢθελε ἡ Ρωσσία γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ σλαυϊκὰ δικαιώματα στὴν περιοχὴ καὶ νὰ ἀποκτήσῃ ἒπιτέλους τὴν πολυπόθητη ἒξοδο στὸ Αἰγαῖον!

Ἡ ρωσσικὴ προπαγάνδα, ἀναπτύχθηκε καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὃρους ὑπό μορφὴ διεισδύσεως διὰ μοναχῶν.
Ἀρχικὰ κατόρθωσαν νὰ ἐπικρατήσουν στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ στὴ συνέχεια, χρησιμοποιῶντας πράκτορες μὲ ἂφθονο χρυσό, προσπάθησαν νὰ ἀποκτήσουν τὴν πλειοψηφία καὶ σὲ ἂλλες μονὲς καὶ σκῆτες.

Παράλληλα, μεγάλες ὁμάδες προσκυνητὼν ὑπόπτου ὑφῆς ἀπὸ τή Ρωσσία διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἂλλη, ὣστε νὰ βρίσκεται μόνιμα στὸ Ἃγιο Ὃρος ἓνας μεγάλος ἀριθμὸς Ρώσσων.

Διαβᾶστε γιὰ τὶς ρωσσικὲς ἐνέργειες στὸ Ἃγιον Ὃρος: Πανσλαβισμός ; Άγιον Όρος
ὃπως ἀκριβῶς τὶς άναφέρουν τὰ ρωσσικὰ ἒγγραφα στὸ βιβλίο Les Responsabilités.

Βιβλιογραφία
- ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, Ἐταιρεία "Ὁ Ἑλληνισμός", Φεβρουάριος 1902
- Ὁ Ἑλληνισμός, pdf
- Μακεδονικός Αγών&gt Παύλος Τσάμης, εκδ. Ε.Μ.Σ, 1975

Πηγή:  'Aνιχνευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια: